در جشنواره خرداد 1401 , با قیمت های فوق العاده

قیمت قفسه فروشگاهی

قفسه فروشگاهی انواع مختلفی دارد که بر اساس نوع و ابعاد قفسه، قیمت قفسه فروشگاهی بالاتر می رود. در یک مبنای کلی هرچه ابعاد قفسه فروشگاهی بزرگتر باشد و مواد اولیه بیشتری به کار رفته باشد، قیمت قفسه فروشگاهی نیز به همان مبنا بالا می رود.