در جشنواره خرداد 1401 , با قیمت های فوق العاده

قیمت (تومان) :

گیت ورودی مترویی

گیت ورودی مترویی عبور و مرور و رفت و آمد افراد را مدیریت می کند. گیت ورودی مترویی به شما اجازه می دهد تا تنها به افراد واجد صلاحیت اجازه ورود دهید و حتی بتوانید تعداد افرادی که از گیت عبور کرده اند را شمارش کنید.