در جشنواره خرداد 1401 , با قیمت های فوق العاده

قیمت (تومان) :

قفسه انباری مشبک

انبارها موارد زیادی را در خود جای می دهند. هرچه انبار بزرگ تر باشد، موارد درون آن بیشتر بوده و دسترسی به آن ها چالش برانگیزتر می شود. با استفاده از قفسه انباری مشبک می توان علاوه بر نظم بخشیدن به انباری، از فضای در دسترس استفاده بیشتری کرد. این مهم از طریق قرار دادن چندین طبقه قفسه روی هم میسر می شود.